Vedtægter

VEDTÆGTER
”Musikforeningen BYGNINGEN”
Cvr. nr. 27363075

§ 1 Navn
Foreningens navn er ”Musikforeningen BYGNINGEN”, og dens hjemsted er Køge Kommune, med adresse: c/o Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge.

§ 2 Formål
Foreningens formål er; at styrke musiklivet såvel lokalt som regionalt gennem en samlet og bredere markedsføring og øge tilbud af koncerter i Køge.
Musikprofilen er bred og skal i princippet afspejle alle musikalske genrer.
Overskud ved afholdelse af musikarrangementer skal anvendes til styrkelse af musiklivet i Køge.

§ 3 Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der er enig i foreningens formål, og som har betalt det fastsatte kontingent.
Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen med almindeligt flertal.
Beslutning om eksklusion kan af medlemmet eller bestyrelsen indbringes på førstkommende generalforsamling til fornyet og endelig afgørelse.

§ 4 Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer, der vælges på årsmødet for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter afholdelse af årsmødet med formand, næstformand, kasserer samt et antal bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt flertal.
Bestyrelsen er dog kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år, og den anden halvdel af medlemmerne afgår i ulige år, således at der er kontinuitet i foreningens bestyrelse.
Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende årsmøde.

§ 5 Kunstnerisk leder/sekretær
Bestyrelsen kan ansætte og aflønne en kunstnerisk leder.
Den kunstneriske leder deltager i bestyrelsens møder og fungerer som sekretær for bestyrelsen.

§ 6 Kunstnerisk udvalg/udvalg i øvrigt
Bestyrelsen kan nedsætte et kunstnerisk udvalg på 3-4 personer fra foreningens midte, der fremsætter forslag til sæsonprogram. Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg til løsning af andre opgaver.

§ 7 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen mødes efter behov og indkaldes normalt med angivelse af dagsorden med mindst 8 dages varsel.
Formanden og/eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden med mindst 8 dages varsel.
Bestyrelsen fastsætter en skriftlig forretningsorden for afvikling af møder.
Såvel indkaldelse om udsendelse af referat kan ske elektronisk pr. e-mail til bestyrelsens medlemmer.

§ 8 Protokol
Over alle møder i bestyrelsen føres en protokol. Referat udsendes senest 8 dage efter hvert møde til alle bestyrelsesmedlemmer.
Indsigelser mod referatet skal fremsættes inden 8 dage fra udsendelsesdatoen.

§ 9 Generalforsamling/årsmøde
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og er åben for alle medlemmer, der har betalt kontingent.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag fra medlemmer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er
på valg i lige år, og halvdelen er på valg i ulige år)
6. Valg af revisor for det kommende år
7. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med et varsel af 14 dage.
Indkaldelse kan ske pr e-mail og/eller opslag på foreningens hjemmeside.
Inden 14 dage efter afholdt generalforsamling udarbejdes et referat.
Referatet underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Referatet kan læses på foreningens hjemmeside.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af 1/3 af foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal indeholde en motiveret dagsorden.

§ 11 Afstemning og beslutningsdygtighed
Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har én stemme.
På generalforsamlingen/årsmødet kan stemmes med skriftlig fuldmagt. Dog kan et medlem ikke møde med flere end to fuldmagter.
Alle valg og almindelig foreliggende sager, herunder valg af dirigent, afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer og gyldige fuldmagter.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men kan være skriftlig, når . af de fremmødte eller bestyrelsen kræver det.

§ 12 Vedtægtsændringer
Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 1/2 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, men 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, indkaldes inden en måned til en ny generalforsamling, hvor beslutningen er gyldighed, hvis 2/3 af de på denne generalforsamling fremmødte stemmer for.

§ 13 Kontingent
Det årlige kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 14 Formue
Foreningens formue tilhører foreningen.
Foreningen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som lederen og/eller bestyrelsen lovligt har pålagt foreningen.

§ 15 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i fællesskab eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 16 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 17 Revision
Det af en statsautoriseret eller registreret revisor reviderede regnskab forelægges årsmødet til godkendelse.

§ 18 Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kan alene ske efter reglerne om vedtægtsændring.
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler gives til musikformål i Køge efter indstilling fra den sidst afgåede bestyrelse.